top of page

Privacy statement en Cookies

ALGEMEEN 
 

Ludwig Alexander Advocatuur en de personen in loondienst respecteren de privacy van alle bezoekers en gebruikers van de website. Ludwig Alexander Advocatuur en de personen in loondienst dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan hen verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking wordt behandeld.  Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Met onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens door Ludwig Alexander Advocatuur wordt verwerkt.
 

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN COMMUNICATIE 
 

Ludwig Alexander Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

DOEL VAN ONZE GEGEVENSVERWERKING? 
 

Ludwig Alexander Advocatuur verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst
  en het voeren van (gerechtelijke) procedures

 • innen van declaraties

 • advisering, bemiddeling en verwijzing

 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen

 • (in beperkte mate) marketing- en communicatie activiteiten

 • werving en selectie (sollicitatie)

Het op een andere wijze verwerken van persoonsgegevens vindt enkel en alleen plaats indien u daarvoor expliciet en ondubbelzinnig schriftelijk toestemming heeft gegeven middels de daarvoor bestemde toestemmingsformulieren.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

Ludwig Alexander Advocatuur verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling van uw zaak

 • Contactgegevens verstrekt tijdens acquisitiegesprekken, kennismakingen, seminars en andere evenementen

 • Persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of zijn verkregen uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster

 • Persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie, zoals uw contactgegevens, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat en overige in of bij uw sollicitatie vermelde contactgegevens.Onder contactgegevens wordt voor zover van toepassing verstaan:

  • Voornamen en achternaam

  • Geboortedatum

  • Geboorteplaats

  • Telefoonnummer

  • Adresgegevens

  • Emailadres

  • Burger service nummer

  • Geslacht

  • Nationaliteit

  • Bankrekeningnummer (indien verstrekt voor verwerking van betalingen)

  • Informatie overgenomen van uw identiteitsbewijs, of indien u zelf een kopie van het identiteitsbewijs hebt verstrekt, de betreffende kopie

  • IP-adressen
    

​Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Ludwig Alexander Advocatuur, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

GRONDSLAG VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 
 

Ludwig Alexander Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting

 • uitvoering van een overeenkomst

 • verkregen toestemming van betrokkene(n)

 • gerechtvaardigd belang
   

Ludwig Alexander Advocatuur verwerkt de gegevens ter uitvoering van een opdracht die u hebt gegeven tot het leveren van onze juridische diensten, danwel in het kader van het oriënteren of u een dergelijke opdracht wilt verstrekken. Afhankelijk van de inhoud van de opdracht/zaak worden persoonsgegevens verwerkt en mogelijk de persoonsgegevens van anderen, dit ter behandeling van uw zaak/opdracht. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om u van gevraagde informatie te voorzien, contacten te onderhouden, in het kader van facturatie en in het kader van wettelijke verplichtingen.

Op het moment dat een persoonsgegeven wordt gebruikt voor een ander doeleinde dan waarvoor deze is verkregen wordt opnieuw bekeken of een rechtsgrond voor de betreffende verwerking bestaat. Is dat niet het geval dan zal opnieuw toestemming worden gevraagd.
 

RECHTEN VAN BETROKKENEN 
 

Op het moment dat er door Ludwig Alexander Advocatuur en de daarbij aangesloten advocaten en juristen verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt, heeft u als betrokkenen de volgende rechten:

 • Recht op inzage: als betrokkene heeft u het recht om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die van u zijn verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om inzage te verkrijgen in bepaalde informatie, zoals de verwerkingsdoeleinden, het soort persoonsgegevens en aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt. 

 • Recht of rectificatie/correctie: als betrokkene heeft u recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens dan wel het recht een aanvullende verklaring te verstrekken wanneer de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van onvolledige gegevens.

 • Recht op vergetelheid/wissen van gegevens: als betrokkene heeft u in een aantal situaties het recht op vergetelheid. Dit recht geldt indien:

 • De persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;

 • U de eerder gegeven toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekt (in welk geval wij de gegevens niet verder mogen verwerken dan reeds is gebeurd);

 • U bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, behalve voor zover de verwerking verband houdt met een gerechtelijke procedure;

 • De persoonsgegevens onrechtmatig zouden zijn verwerkt;

 • Er een wettelijke verplichting tot het wissen van gegevens na een bepaalde tijd bestaat.

 • Recht op beperking van de verwerking: als betrokkene heeft u in bepaalde gevallen het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat de persoonsgegevens niet verwerkt en gewijzigd mogen worden. 

 • Recht gegevensoverdraagbaarheid/dataportabiliteit: als betrokkene heeft u het recht om de persoonsgegevens door ons zijn verwerkt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verkrijgen. 
   

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Ludwig Alexander Advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.
 

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Ludwig Alexander Advocatuur
Postbus 85082
3508 AB Utrecht

info@ludwig-alexander.nl
 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 
 

Ludwig Alexander Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Ludwig Alexander Advocatuur, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.
 

Daarnaast kan Ludwig Alexander Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
 

Met de derde partij die namens en in opdracht van Ludwig Alexander Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Ludwig Alexander ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.    
 

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS 
 

Ludwig Alexander Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Ludwig Alexander Advocatuur gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Ludwig Alexander Advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.
 

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS 
 

Ludwig Alexander Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.
 

GEBRUIK SOCIAL MEDIA 
 

Op de website van Ludwig Alexander Advocatuur zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Ludwig Alexander Advocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.
 

STATISTIEKEN EN COOKIES N.v.t.
 

AANPASSING PRIVACY STATEMENT 

Ludwig Alexander Advocatuur  heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.
 

VRAGEN & CONTACT 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mw. C. Claessens 06-38358216 of info@ludwig-alexander.nl

Dit privacy statement is op 19 mei 2020 gewijzigd.

bottom of page